Informacja o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Szanowni Klienci, chcielibyśmy poinformować, że wszelkie spory, które powstają między Państwem a naszą firmą, dokładniej wszelkie Państwa żądania itp., zawsze staramy się odpowiednio rozpatrzyć i rozwiązać ku obopólnemu zadowoleniu.

 

Jeśli jednak Państwa roszczenia nie mogą zostać uznane i dojdzie do sporu między Państwem a naszą firmą, mają Państwo prawo do wszczęcia procedury pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego wynikającego z umowy sprzedaży naszych towarów lub umowy o świadczenie naszych usług ("spór konsumencki").

 

W przypadku sporu konsumenckiego związanego ze sprzedażą naszych towarów lub świadczeniem naszych usług, organem właściwym do postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu jest platforma ODR. Mogą też istnieć inne podmioty uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które również mogą wszcząć postępowanie pozasądowe i je rozpatrzyć.

 

Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego następuje na wniosek konsumenta złożony za pośrednictwem platformy ODR (lub u innego podmiotu uprawnionego), który musi zawierać

 • dane kontaktowe stron sporu,
 • pełne i zrozumiałe przedstawienie przedmiotu sporu,
 • określone żądanie wnioskodawcy (np. zwrot ceny zakupu, wymiana towaru itp.),
 • datę pierwszego dochodzenia przez wnioskodawcę spornego prawa od sprzedawcy (np. pierwsza reklamacja),
 • oświadczenie, że sprawa nie została rozstrzygnięta przez sąd, nie wydano orzeczenia arbitrażowego ani nie zawarto między stronami ugody pozasądowej w sprawie sporu konsumenckiego, ani nie wszczęto postępowania sądowego, postępowania arbitrażowego ani postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego na podstawie odpowiedniej ustawy,
 • datę, podpis wnioskodawcy.

 

    Do wniosku należy dołączyć dowód na to, że wnioskodawca nie był w stanie rozwiązać sporu bezpośrednio (np. nasza korespondencja itp.) oraz inne dokumenty potwierdzające podnoszone kwestie, jeśli są dostępne. Jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo. Wniosek należy złożyć elektronicznie za pomocą formularza internetowego na stronie internetowej ODR, podpisany uznanym podpisem elektronicznym.

 

    Wnioskodawca może złożyć skargę na platformie ODR lub u innego uprawnionego podmiotu w ciągu 1 roku od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystał z prawa będącego przedmiotem sporu ze sprzedawcą (np. odstąpienie od umowy/reklamacja).

 

Procedura pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego musi być zakończona w ciągu 90 dni od jej wszczęcia. W przypadku szczególnie złożonych sporów termin ten może zostać przedłużony o maksymalnie 90 dodatkowych dni.

 

    Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego zostaje uznane za kończone w przypadku

 • porozumienia stron sporu (dobrowolnie),
 • jednostronnego oświadczenia konsumenta o wycofaniu się z postępowania zgłoszonego w ODR lub podmiotu uprawnionego
 • śmierci, stwierdzenia zgonu, stwierdzenia zaginięcia lub zakończenia działalności jednej ze stron sporu bez następcy prawnego,
 • upływu terminu na rozwiązanie sporu,
 • odrzucenia wniosku (z powodu nieprawidłowości).

 

    Postępowanie jest nieodpłatne. Ewentualne koszty związane z procedurą pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ponoszą strony sporu.

 

    Platforma ODR lub podmiot upoważniony ustanawia zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które bardziej szczegółowo regulują procedurę pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawowymi.

 

    Jeżeli pozasądowe rozwiązywanie sporu konsumenckiego nie przyniesie rozstrzygnięcia, można wnieść sprawę do sądu. Oczywiście nie jest konieczne korzystanie z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego (ale jest zalecane), a sprawę można skierować bezpośrednio do właściwego sądu.