Regulamin

SPORTISIMO s.r.o.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

W tym warunki reklamacji dotyczących wadliwych towarów, zwrotów i/lub wymiany.

 

SPORTISIMO s.r.o., z siedzibą: Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 - Třebonice, (Nr Ident.: 26194627), zarejestrowana w Rejestrze Spółek Handlowych prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, akta # 78675 (zwana dalej "Sprzedawcą"), niniejszym podaje do wiadomości i publikuje niniejsze Warunki Umowy (zwane dalej "WU"), które dotyczą zakupu towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem swoich e-Sklepów (zwanych dalej "Stroną internetową") oraz wszelkich kwestii wynikających reklamacji dotyczących wadliwych towarów, zwrotów i/lub wymiany.

Niniejsze WU stosować się będą także, mutatis mutandis, w odniesieniu do zakupu towarów w punktach sprzedaży detalicznej Sprzedawcy, jeśli jakiekolwiek reklamacje nastąpią w wyniku, czy będą związane lub w inny sposób powiązane z nabyciem towarów przez stronę internetową; szczególnie w odniesieniu do odpowiedzialności i/lub reklamacji z tytułu wadliwych towarów i/lub usług.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Składając zamówienie, a tym samym wyrażając zgodę na zakup towarów przez stronę internetową, nabywca akceptuje niniejsze WU, które wyraźnie określają wzajemne prawa i obowiązki obu stron (Sprzedawcy i Nabywcy) w odniesieniu do sprzedaży towarów przez Sprzedawcę, niezależnie od tego czy towary zostały zakupione ze strony internetowej, czy z któregokolwiek z punktów sprzedaży detalicznej Sprzedawcy. Wzajemne stosunki pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą są regulowane przez niniejsze WU, które są wiążące dla obu stron, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w umowie sprzedaży, która może, w szczególnych przypadkach, stanowić inaczej. Niniejsze WU określają prawa i obowiązki Sprzedawcy wobec jego klientów (zwanych dalej "Nabywcą/ami") i stanowią integralną część umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcami, odpowiednio. W przypadku, gdy dane prawa i obowiązki stron nie są objęte zakresem i obowiązywaniem umowy sprzedaży w ramach WU, wówczas uznaje się, że regulują je odpowiednie przepisy prawne zgodne z prawem czeskim, a w szczególności zgodne z Kodeksem Cywilnym (z późniejszymi zmianami).

 

II NIEZBĘDNE INFORMACJE

Sprzedawca niniejszym dobrowolnie podaje Nabywcy następujące informacje. W konsekwencji Nabywca potwierdza, że składając zamówienie na towary, jest świadomy, że:

 1. sprzedawcą jest Sportisimo s.r.o. (REGON 26194627) spółka z siedzibą pod adresem: Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 - Třebonice, Republika Czeska zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, akta #78675. Sprzedawca udostępnia wszystkie istotne informacje kontaktowe, w tym swój numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail wraz z dodatkowymi informacjami kontaktowymi jak umieszczono na stronie internetowej w zakładce "Kontakt";
 2. określenie towarów i/lub usług (zwanych dalej: "Towar/y", "Produkt/y" lub "Usługa/i"), oraz opisy odnośnych właściwości i cech produktu są dostępne na stronie internetowej dla każdego produktu i/lub dodatkowo poprzez hiperłącze, stanowiące dalszy odsyłacz do produktu (hiperłącze do strony internetowej partnera lub producenta);
 3. cena Towaru, zawierająca wszystkie podatki i opłaty, jest zawsze podana przy każdym Towarze i jest ostateczna, a Sprzedawca nie ma prawa jej w jakikolwiek sposób podwyższyć bez porozumienia z Nabywcą; jeżeli charakter Towaru nie pozwala na określenie ceny z góry, przy Towarze zawsze wskazany jest sposób, w jaki została ona obliczona;
 4. akceptowane metody i opcje płatności są określone na Stronie Internetowej na etapie weryfikacji zamówienia. Wybór sposobu płatności zależy od Nabywcy; po ukończeniu transakcji metoda płatności nie może być zmieniona bez uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą;
 5. dostępne opcje dostawy Towarów będą zawsze podane na stronie internetowej; opcje dostawy zostaną określone na podstawie podanego przez Nabywcę adresu dostawy. Nabywca ma możliwość wyboru jednego z dostępnych sposobów dostawy, jednak, gdy zamówienie otrzyma status „wysyłki“, żadne dane dostawy nie mogą być zmieniane bez uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą;
 6. przy każdym Towarze jest na Stronie podana informacja, czy Towar jest dostępny (niestety niektóre Towary mogą być czasowo niedostępne i w związku z tym nie można ich zamówić/zakupić, za co przepraszamy i dołożymy starań, aby zapewnić ich dostępność); Towar może być dostępny w sklepach lub magazynie Sprzedawcy; w przypadku konkretnego Towaru, na Stronie zawsze wskazany jest okres (przedział czasowy), w którym Towar będzie dostępny do odbioru w danym sklepie lub zostanie dostarczony wybranym przez Nabywcę sposobem dostawy;
 7. wyszczególnienie kosztów dostawy podane jest na stronie internetowej i obliczane na podstawie danych wysyłkowych Nabywcy i/lub z docelowego adresu dostawy. Gdy Nabywca wybiera sposób dostawy, tym samym wyraża zgodę na pokrycie opłat związanych z wyborem metody dostawy;
 8. nabywcy przysługują prawa z tytułu wadliwego Towaru, a Sprzedawca świadczy serwis na warunkach określonych w dalszej części niniejszych WU, głównie w części X niniejszych WU;
 9. wszystkie informacje podane w zamówieniu Nabywcy, w tym dane personalne, są gromadzone i bezpiecznie przechowywane w bazie danych Sprzedawcy. Sprzedawca wykorzystuje standardową w branży technologię szyfrowania danych, by chronić wszystkie informacje poufne i dane personalne; Nabywca może w każdej chwili zażądać informacji na temat używanej przez Sprzedawcę technologii do przechowywania takich informacji. Po otrzymaniu takiego wniosku od Nabywcy, Sprzedawca dostarczy mu odpowiednie informacje w zakresie i w sposób, który nie będzie zagrażać integralności użytych środków bezpieczeństwa;
 10. wszystkie treści cyfrowe zawarte na Stronie Internetowej są przechowywane przez Sprzedawcę i mogą być przeglądane za pomocą; (i) platform komputera osobistego oraz Mac. Niektóre treści cyfrowe mogą wymagać korzystania z oprogramowania takiego jak Microsoft Office (Word, Excel), Adobe Acrobat Reader (pliki.pdf). Treść jest zazwyczaj tworzona przy użyciu wspólnego formatu internetowego (html). Sprzedawca, zgodnie z odpowiednimi przepisami, zamieszcza informacje dla Nabywcy o wyżej wymienionych wymaganiach systemowych;
 11. koszty związane z korzystaniem ze strony internetowej. Użytkownik nie będzie obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami czy opłatami, itp. związanymi z przeglądaniem strony internetowej. Nie dotyczy to kosztów i opłat związanych z przetwarzaniem zakupu produktów, usług i opłat za dostawę w przypadku składania zamówienia na stronie internetowej. Opłaty wnoszone do ISP (Dostawcy Usług Internetowych) w celu uzyskania dostępu do Internetu nie są ujęte w niniejszym dokumencie i użytkownik/Nabywca ponosi za nie wyłączną odpowiedzialność na mocy umowy między użytkownikiem/Nabywcą, a dostawcą usług internetowych (ISP);
 12. nabywca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym Nabywca wszedł w posiadanie Towaru, procedurę odstąpienia od umowy określa część IX niniejszych WU;
 13. nabywca ma prawo do wysłania Sprzedawcy skargi w dowolnej sprawie, korzystając z dowolnej formy komunikacji stosowanej przez Sprzedawcę (zob. – Kontakty), a Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ją rozpatrzyć, Sprzedawca może również użyć automatycznego systemu komunikacji do rozpatrzenia skargi; Nabywca może także skierować skargę do organu nadzorczego, którym jest (a) Czeska Inspekcja Handlowa (coi.cz) – d/s ochrony konsumentów, (b) Inspekcja handlowa (www.statnisprava.cz) – nadzór nad przestrzeganiem zobowiązań handlowych i usługowych, (c) Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz) – ochrona danych osobowych; jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie polubownego rozwiązania sporu, mają prawo do skierowania sprawy do właściwego sądu;
 14. zamówienie, a dokładniej wynikająca z niego umowa kupna, zostanie zapisana i będzie przechowywana przez Sprzedawcę, a Sprzedawca na życzenie Nabywcy umożliwi mu do niej dostęp, oraz że nie później niż w momencie dostarczenia Towaru, Sprzedawca wyśle Nabywcy drogą elektroniczną potwierdzenie zawartej Umowy zgodnej z zamówieniem złożonym przez Nabywcę; takie potwierdzenie Umowy odpowiada wzorowi, który jest [TUTAJ – link do wzoru potwierdzenia umowy kupna];
 15. proces składania zamówienia i kolejne kroki prowadzące do zawarcia Umowy oraz sama Strona internetowa są w języku polskim;
 16. do zawarcia transakcji zakupu lub Umowy zakupu dochodzi poprzez zamówienie Towaru przez Stronę internetową, tj. poprzez uzupełnienie wymaganych danych w formularzu zakupu, akceptację niniejszych WU oraz potwierdzenie/wysłanie zamówienia przez Stronę internetową, po kliknięciu przycisku [Zamawiam]/[Zamawiam i płacę];
 17. wszelkie błędy popełnione podczas wypełniania formularza zakupu na Stronie internetowej mogą być zmienione przed potwierdzeniem i złożeniem zamówienia;
 18. kodeksy postępowania wiążące Sprzedawcę, lub te, do przestrzegania których Sprzedawca zobowiąże się dobrowolnie, zostaną opublikowane na stronie internetowej. W przypadku, gdy strona internetowa nie zawiera kodeksu postępowania, nie istnieje kodeks postępowania wiążący Sprzedawcę;
 19. nabywca ma prawo pobrać WU ze Strony internetowej;
 20. w przypadku, gdy postanowienie niniejszych Warunków Umowy będzie odbiegać od obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony nabywców, zapisy WU nie będą stosowane, a przepisy prawne będą miały pierwszeństwo. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli Nabywca zrzeknie się jakiegokolwiek szczególnego prawa przewidzianego przez prawo;
 21. sprzedawca zaświadcza, że publikowane oceny produktów pochodzą od Nabywców, którzy faktycznie zakupili dany Towar (odebrali zamówienie); zamieszczane są tylko recenzje od Nabywcy z kontaktowego adresu e-mail podanego w dostarczonym/odebranym zamówieniu Towaru i tylko od Nabywcy zalogowanego w ramach konta użytkownika na Stronie sportisimo.pl, a także wyłącznie w odniesieniu do Towarów zakupionych przez Nabywcę; weryfikacja powyższych faktów dokonywana jest przez zautomatyzowany system;
 22. sprzedawca może polecać na Stronie Towary w oparciu o algorytm uwzględniający sezon sprzedażowy, datę wejścia Towaru do sprzedaży, aktualną dostępność magazynową Towaru, liczbę sprzedanych sztuk Towaru, ocenę Towaru, liczbę odsłon Towaru, przyporządkowanie Towaru do podkategorii produktowych w ramach katalogu Sprzedawcy, marże cenowe oraz promocje marketingowe partnerów; waga względna każdego parametru jest taka sama, jednak z możliwym odchyleniem ± 20% dla każdego parametru; Sprzedawca jest uprawniony do zmiany powyższych parametrów bez ich publikacji; na żądanie Nabywcy Sprzedawca udostępni użyte parametry oraz ich wagę.

 

III PRZEDMIOT UMOWY I ZATWIERDZENIE TRANSAKCJI

3.1 Nabywca ma prawo do zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, tj. do zawarcia umowy zakupu ze Sprzedawcą na zakup towarów (zwanej dalej "Umową").

 

3.2 Zakup towarów za pośrednictwem Strony internetowej jest usługą świadczoną przez Sprzedawcę w zakresie jego praw jako sprzedawcy detalicznego. Towary zakupione za pośrednictwem Strony internetowej nie są przeznaczone do odsprzedaży przez Nabywcę dla celów dalszej działalności handlowej. W przypadku, gdy Nabywca chce zakupić towary w celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o tym fakcie, oraz do zawarcia umowy odsprzedaży zakupionych towarów i wypełnienia wszystkich zobowiązań określonych przez Sprzedawcę.

 

3.3 Umowa pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą zostanie sfinalizowana poprzez dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących specyfikacji Towarów (opisy towarów, rozmiar, kolor, itp.), wybranie metody płatności i dostawy oraz wszelkich innych niezbędnych informacji wymaganych na formularzu zakupu, w celu złożenia zamówienia. Nabywca jest zobowiązany i uprawniony do sprawdzenia wypełnionego formularza przed ostatecznym potwierdzeniem i złożeniem zamówienia oraz - w stosownych przypadkach, do skorygowania wszelkich informacji. Po potwierdzeniu i złożeniu zamówienia podane informacje nie mogą być zmieniane; Zamówienie i Umowa są wiążące i nie mogą być anulowane, z wyjątkiem przewidzianym w punkcie poniżej.

 

3.4 Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zażądania od Nabywcy dodatkowego potwierdzenia zamówienia innymi dostępnymi sposobami (oprócz potwierdzenia na stronie internetowej), np. telefonicznie lub w formie pisemnej. Jeśli Nabywca odmówi zatwierdzenia takiego zamówienia wymaganą metodą, zamówienie zostanie uznane za nieważne.

 

3.5 W przypadku, gdy Nabywca nie uiści opłaty zgodnie ze złożonym zamówieniem / zawartą Umową, Towar nie zostanie dostarczony przez Sprzedawcę, a Umowa/zamówienie zostanie anulowane.

 

3.6 W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może wypowiedzieć umowę za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość (innych niż za pośrednictwem strony internetowej), czyli poprzez komunikację za pomocą e-maila lub telefonicznie. W tym przypadku umowa zostaje zawarta, gdy:

 

(i) Nabywca otrzyma od Sprzedawcy, w drodze komunikacji zdalnej (w szczególności poprzez pocztę elektroniczną), podsumowanie wszystkich istotnych elementów umowy, czyli opisu Towaru, metody dostawy i ceny, kosztu dostawy i płatności, itp.; oraz

 

(ii) Nabywca ma 12 godzin od otrzymania podsumowania zamówienia i umowy zakupu wykonanego przez email lub telefon na ewentualne odrzucenie lub zmianę zamówienia na piśmie u Sprzedawcy za pomocą poniższego formularza kontaktowego, wskazując numer Zamówienia i wszelkie inne informacje wskazane przez Sprzedawcę w celu identyfikacji Zamówienia.

 

3.7 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Nabywca nie otrzyma odpowiednich informacji wysłanych drogą elektroniczną, a nawet zamówionych towarów, jeśli zostały one dostarczone na adres podany przez Nabywcę (i/lub gdy osoba trzecia była uprawniona do przyjęcia dostawy i otrzymania korespondencji i/lub gdy Towary zostały przyjęte lub odrzucone przez tę osobę). Sprzedawca nie jest w stanie ani nie jest zobowiązany do identyfikacji i sprawdzania prawdziwości informacji podanych na formularzu zakupu na stronie internetowej przez Nabywcę przy składaniu zamówienia. Wyłącznie Nabywca odpowiada za poprawność podanych informacji.

 

3.8 Sprzedawca jest uprawniony do używania plików cookie lub innych środków cyfrowych do wspomagania automatycznego wypełnienia formularza zakupu w celu złożenia zamówienia.

 

3.9 Do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą dochodzi na podstawie prawidłowego/poprawnego podania obowiązkowych danych w formularzu (uzupełnienie danych opcjonalnych zależy od woli Nabywcy) na Stronie oraz ostatecznego potwierdzenia/przesłania zamówienia przez Nabywcę, co następuje poprzez potwierdzenie/kliknięcie przycisku [Zamawiam]/[Zamawiam i płacę], Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia, wysyłając Nabywcy wiadomość pocztą elektroniczną na adres podany przez Nabywcę.

 

3.10 Jeżeli Nabywca i Sprzedawca nie uzgodnili inaczej, przedmiotem Umowy jest wyłącznie Towar podany w zamówieniu/Umowie.

 

3.11 Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Towary oferowane przez Sprzedawcę na Stronie internetowej są również sprzedawane klientom w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy, a informacje na temat dostępnych Towarów na Stronie internetowej są regularnie aktualizowane, choć może się zdarzyć, że zamówiony Towar jest już wyprzedany (pomimo że jest nadal dostępny na Stronie internetowej). W tym przypadku, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Nabywcę. Jeżeli w ciągu 2 dni strony nie dojdą do porozumienia co do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub wyboru innego produktu, itp., Umowa wygasa, a żadna ze stron nie ma prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

 

3.12  Sprzedawca zobowiązuje się na mocy Umowy do dostarczenia Nabywcy:

 • pozbawionego wad Towaru zgodnego ze specyfikacją podaną na Stronie w opisie Towaru, ewentualnie w zamówieniu na Towar lub o cechach typowych dla danego rodzaju Towaru,
 • Towaru spełniającego wszystkie normy, zasady i przepisy obowiązujące na terytorium Republiki Czeskiej,
 • instrukcji obsługi i listy punktów serwisowych w języku polskim, o ile wymaga tego rodzaj Towaru,
 • faktury w formie papierowej wysłanej w paczce z Towarem i/lub wysłanej w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego zostało złożone zamówienie.

 

 

3.13 Na prośbę Nabywcy, Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury z datą sprzedaży, opisem Towaru, ceną Towaru, adresem dostawy i datą zamówienia wraz z danymi Sprzedawcy. Sprzedawca wypełnia ten obowiązek również poprzez wysłanie Nabywcy kopii zamówienia. Jednocześnie, nie później niż w momencie doręczenia Towaru, Sprzedawca dostarczy Nabywcy drogą elektroniczną potwierdzenie zawartej Umowy zgodnej z zamówieniem złożonym przez Nabywcę; takie potwierdzenie Umowy odpowiada wzorowi, który jest [TUTAJ – link do wzoru potwierdzenia umowy kupna].

 

3.14  Nabywca ma prawo do rozwiązania zawartej już Umowy (anulowania zamówienia lub jego zmiany), jeżeli nie później niż w ciągu 2 godzin od zawarcia Umowy (potwierdzenia złożenia zamówienia) lub do momentu doręczenia zamówienia na linię pakującą powiadomi o tym Sprzedawcę za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakty.

 

 

Formularz kontaktowy

+
* Obowiązkowe dane

Przesyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

IV ADRES DOSTAWY

4.1 Adres dostawy to miejsce określone przez Nabywcę w zamówieniu/w Umowie. Sprzedawca realizuje dostawy do wszystkich adresów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca może według własnego uznania zezwolić na dostawy towarów do innych krajów lub je ograniczyć.

 

4.2 Towary są wysyłane z magazynu Sprzedawcy. Adres magazynu: Sportisimo s.r.o, Žižkova 707/11, 711 00, Ostrava-Hrušov, Republika Czeska

 

4.3 Adres punktu kontaktowego Sklepu internetowego i centrum obsługi klienta Sprzedawcy, to: Sportisimo s.r.o, Žižkova 707/11, 711 00, Ostrava-Hrušov, Republika Czeska

 

4.4 Prawo własności towarów przechodzi ze Sprzedawcy na Nabywcę poprzez dostawę towarów na adres podany przez Nabywcę (niezależnie od ostatecznego odbiorcy Towarów).

 

4.5 W przypadku, gdy Nabywca uzgodni i zatwierdzi dostawę swoich Towarów do osoby trzeciej (Umowa na rzecz osoby trzeciej), uprawniona osoba trzecia nabywa prawo własności do towarów poprzez przyjęcie przesyłki (i staje się Nabywcą ze wszystkimi prawami i obowiązkami Nabywcy). W przypadku, gdy osoba trzecia odmówi przyjęcia w posiadanie towarów, Nabywca, który pierwotnie złożył zamówienie, ponownie nabywa prawa własności do towarów, a umowa i logistyka w zakresie spełniania obowiązku dostawy będzie nadal trwała pomiędzy Nabywcą i Sprzedawcą. Jeżeli Nabywca sprzedaje towary na rzecz osoby trzeciej, osoba trzecia nie może zakładać że posiada jakiekolwiek prawa ponad te należące do Sprzedawcy.

 

4.6 Nabywca jest zobowiązany do dokładnej kontroli i sprawdzenia dostarczonego Towaru. W przypadku, gdy Nabywca znajdzie wadliwy produkt lub w jakikolwiek sposób sprzeczny ze złożonym zamówieniem/Umową, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę, jak określono poniżej w celu reklamacji z tytułu dostarczenia wadliwych towarów.

 

V CENA

5.1 Cena Towaru podana na Stronie internetowej jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia/zawarcia Umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów przed zawarciem Umowy (jak w przypadku wprowadzania danych i błędów dokonanych przy wpisywaniu ceny Towaru), w przypadku gdy:

 

(i) Towar jest sprzedany w cenie będącej ceną niewłaściwą ze względu na błędy w pisowni, jeśli błąd przy wpisywaniu był oczywisty, lub

 

(ii) jeżeli błąd w pisowni nie jest oczywisty, zakup może zostać uznany za nieważny), lub w przypadku znacznych wahań kursów walutowych, znacznego wzrostu kosztów lub znaczących zmian w umowach dostawczych producenta, lub innych dostawców towarów w dowolnym momencie - ale przed sfinalizowaniem zakupu – i potwierdzeniem zamówienia.

 

5.2 Cena zakupu jest uważana za zapłaconą (uwzględniając metodę płatności wybraną przez Nabywcę) po zanotowaniu wpływu pełnej ceny zakupu Towarów na konto Sprzedawcy.

 

5.3 Cena nabycia określona na stronie internetowej i potwierdzona na zamówieniu i w Umowie jest ostateczną ceną zakupu zamówionego Towaru (cena za (i) dostarczenie i (ii) metoda płatności jest określona oddzielnie), obejmującą wszystkie podatki (zwłaszcza VAT), opłaty, itp., chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na Stronie internetowej i na zamówieniu/w Umowie (cena za specjalne opakowanie, itp.).

 

5.4 Sprzedawca nie ma obowiązku, lecz ma prawo dostarczyć Nabywcy fakturę lub inne dokumenty odnoszące się do ceny nabycia (i zapłaty). Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą jest dowodem potwierdzającym cenę i obowiązek zapłaty uzgodnionej ceny.

 

5.5 Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu, w tym również ceny za wybrany sposób dostawy.

 

VI WARUNKI DOSTAWY

 

6.1. Sprzedawca dostarcza Towar w terminie określonym na Stronie internetowej.

 

6.2. Towar jest dostarczany metodą dostawy wybraną przez Nabywcę, przy czym Towar jest przekazywany wybranemu przewoźnikowi (sposób dostawy) i dostarczany przez niego w terminie określonym na Stronie. Ostateczny termin dostawy Towaru zależy od wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy. Termin doręczenia Towaru może być określony w formie przedziału czasowego. O konkretnym czasie dostawy Nabywca zostanie poinformowany przez wybranego przewoźnika.

 

6.3. Termin dostawy Towaru jest liczony od dnia złożenia zamówienia / zawarcia Umowy, a w przypadku wyboru uiszczenia opłaty za dostawę Towaru w inny sposób niż przy odbiorze Towaru – od momentu uiszczenia opłaty za dostawę Towaru.

 

6.4. Termin dostawy Towaru może być przesunięty, gdy opóźnienie jest spowodowane przez nieprzewidywalne okoliczności i/lub okoliczności niezależne od Sprzedawcy, przy czym maksymalny termin dostawy wynosi 30 dni.

 

6.5. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć Towaru w określonym terminie, bez zbędnej zwłoki powiadomi o tym fakcie Nabywcę. Jeżeli strony w ciągu dwóch (2) dni nie uzgodnią inaczej (nie wyrażą zgody na późniejszy termin dostawy Towaru lub wprowadzenie innej zmiany w zamówieniu), Nabywca może odstąpić od Umowy, a żadna ze stron nie będzie uprawniona do otrzymania jakiejkolwiek rekompensaty itp.

 

VII KOSZTY DOSTAWY

7.1 Oprócz obowiązku zapłaty ceny Towaru, Nabywca zobowiązany jest wobec Sprzedawcy do zapłaty kosztów dostawy Towaru zależnej od metody dostawy wybranej przez Nabywcę na Stronie internetowej.

 

7.2 Koszty dostawy są różne i zależą od metody dostawy oferowanej przez Sprzedawcę, oraz wybranej przez Nabywcę i zawierają wszystkie należne koszty i podatki (w szczególności VAT).

 

7.3 Aktualne koszty dostawy są podane na Stronie internetowej przy każdym sposobie dostawy. Ze względu na możliwe zmiany kosztów dostawy (uzależnione od przewoźników), ceny te nie są określone ani aktualizowane w niniejszych WU, ale są zawsze podane na Stronie internetowej.

 

7.4 Sprzedawca może, jak podano na Stronie internetowej, dostarczyć Towary w cenie obniżonej w stosunku do pierwotnej ceny zakupu, lub za darmo.

 

VIII METODA PŁATNOŚCI

8.1 Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za Towary, czyli ceny zakupu, oraz ceny za dostawę i opłaty za wybraną metodę płatności (lub innej uzgodnionej wcześniej ceny), przy użyciu metody płatności oferowanej przez Sprzedawcę (i wybranej przez Nabywcę), tj.:

(i) płatność on-line za pośrednictwem systemu płatności używanego przez Sprzedawcę - patrz informacje na temat płatności kartą;

(ii) płatność gotówką przy odbiorze przesyłki;

(iii) płatność on-line za pośrednictwem systemu PayU.

 

8.2 Metoda płatności wybrana przez Nabywcę może podlegać opłacie jaka podana jest na stronie internetowej wraz z zapłatą ceny zakupu Towarów.

 

8.3 W odniesieniu do możliwych zmian w opłatach za metodę płatności, ceny te nie są określone ani aktualizowane w niniejszych WU, ale zawsze znajdują się na Stronie internetowej.

 

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA POWODU, WYMIANA TOWARÓW

9.1. Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy zakupu Towaru zawartej za pośrednictwem Strony / od zakupu Towaru dokonanego za pośrednictwem Strony (drogą komunikacji zdalnej) bez podania przyczyny na poniżej podanych warunkach.

 

9.2. Nabywca ma prawo do odstąpienia od Umowy realizowanej za pośrednictwem Strony bez podania przyczyny, w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wejścia Nabywcy w posiadanie Towaru (ostatniej z przesyłek z zamówionymi Towarami).

 

9.3. Nabywca musi dostarczyć Sprzedawcy pisemne zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy wraz ze zwracanym Towarem:

 

(i) na adres FROGMAN s.r.o, 4328H, ul. Stawowa 91, Cieszyn 43-400;

(ii) za pomocą formularza na Stronie internetowej, (odstąpienie od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostawy).

 

9.4.Termin 30 dni na rozwiązanie Umowy jest zachowany, jeżeli wypowiedzenie zostanie nadane do Sprzedawcy najpóźniej przed upływem okresu 30 dni kalendarzowych.

 

9.5. Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. słuchawki itp.

 

9.6. W przypadku rozwiązania Umowy bez podania przyczyny, Nabywca musi wysłać lub przekazać towar Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wypowiedzenia Umowy. Aby ułatwić proces zwrotu towaru, Nabywca zostanie poproszony o włożenie wydrukowanego wypowiedzenia wraz z paragonem zakupu/fakturą do opakowania z zwracanym Towarem. Sprzedawca może zażądać dowodu na pochodzenie towarów, a Nabywca musi spełnić ten wymóg. Nabywca musi zwrócić Towar do Sprzedawcy na adres: FROGMAN s.r.o, 4328H, ul. Stawowa 91, Cieszyn 43-400. Towar należy wysłać jako zwykłą przesyłkę. Przesyłki za pobraniem nie zostaną przyjęte przez Sprzedawcę.

 

9.7. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki zwróci Nabywcy całą należną kwotę, w tym koszt dostawy, jaką otrzymał od Nabywcy na podstawie Umowy, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wypowiedzenia Umowy, stosując tę samą metodę, jaką Nabywca użył do zapłaty, chyba że obie strony postanowią inaczej. Sprzedawca może dokonać zwrotu środków na rzecz Nabywcy z wykorzystaniem innej metody płatności tylko za zgodą Nabywcy, oraz jeśli metoda ta nie obciąża Nabywcy dodatkowymi kosztami.

 

9.8. Jeżeli Nabywca wybrał metodę dostawy Towarów od Sprzedawcy (w zamówieniu na Towary), inną niż metoda najtańsza, Sprzedawca zwróci Nabywcy tylko koszt najtańszego sposobu dostawy tych Towarów. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od Umowy tylko w odniesieniu do części zakupionych Towarów (Nabywca w ramach jednej Umowy/zamówienia kupił więcej Towarów i odstępuje od Umowy tylko w związku z niektórymi z nich/zwraca tylko niektóre Towary) i zostały ustalone/uzgodnione koszty dostawy dla wszystkich Towarów w ramach jednej Umowy/zamówienia, wówczas Sprzedawca nie zwraca Nabywcy kosztów dostawy (zwraca opłatę za dostawę tylko w przypadku odstąpienia przez Nabywcę od całości Umowy tj. wszystkich Towarów zakupionych w ramach jednej Umowy/zamówienia).”

 

9.9. Jeżeli Nabywca odstąpi od Umowy bez podania przyczyny, ponosi on koszty związane ze zwrotem Towaru z powrotem do Sprzedawcy, nawet jeśli Towar nie może zostać zwrócony pocztą; w przypadku, gdy Towar nie może zostać zwrócony ze względu na swój charakter zwykłą drogą pocztową, a Nabywca nie jest w stanie go dostarczyć Sprzedawcy, Sprzedawca odbierze Towar od Nabywcy (z miejsca wskazanego przez Nabywcę), przy czym Nabywca pokryje koszty transportu do magazynu centralnego Sprzedawcy w wysokości 100 zł.

 

9.10. W przypadku, gdy po odstąpieniu od Umowy zostanie zwrócony używany, uszkodzony lub zabrudzony Towar lub Towar bez dokumentów dołączonych do przesyłki, Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru (dalej "Odszkodowanie"). Sprzedawca będzie dochodził od Nabywcy Odszkodowania poprzez przesłanie Nabywcy środków otrzymanych od Nabywcy za zakup Towaru pomniejszonych o Odszkodowanie, a w przypadku stwierdzenia utraty wartości Towaru po zwróceniu środków, Nabywca wypłaci Sprzedawcy Odszkodowanie w terminie dziesięciu (10) dni od dnia wezwania do zapłaty.

 

9.11. W przypadku, gdy nastąpi rozwiązanie Umowy na świadczenie usług rozpoczętych na żądanie Nabywcy przed końcem okresu rozwiązania, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty za usługi wykonane na jego rzecz przed rozwiązaniem Umowy.

 

9.12. W przypadku pierwszej wymiany Towaru w określonym terminie, Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za opakowanie i dostawę. Zakupiony towar można wymienić na inny produkt w tej samej lub wyższej cenie. W przypadku, gdy cena nowego Produktu jest wyższa, Nabywca zapłaci różnicę. Towary przekazane do wymiany lub zwrotu muszą być dostarczone w ich oryginalnym opakowaniu; ze wszelkimi akcesoriami, nieużywane, nieuszkodzone, oraz w ogólnym stanie umożliwiającym ich odsprzedaż.

Wymiana Towarów może być dokonana poprzez dostarczenie ich osobiście lub drogą pocztową na adres FROGMAN s.r.o, 4328H, ul. Stawowa 91, Cieszyn 43-400.

 

X ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJE, REKLAMACJE Z TYTUŁU WAD, SERWIS

10.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Nabywcy za wady Towaru stwierdzone w momencie dostawy. W szczególności Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy, że w chwili wejścia przez Nabywcę w posiadanie Towaru, Towar:

 

(i)  jest zgodny z opisem, rodzajem, ilością, jak również jakością, funkcjonalnością, kompatybilnością, interoperacyjnością oraz inne cechy podane przez Sprzedawcę lub przez niego zaakceptowane;

 (ii) jest przydatny do celu, do którego jest potrzebny Nabywcy i który Sprzedawca zaakceptował;

(iii) posiada odpowiednie akcesoria i instrukcję obsługę, w tym instrukcję montażu lub instalacji;

(iv) nadaje się do celu, do którego dana rzecz jest zwykle używana, uwzględniając również prawa osób trzecich, przepisy prawne, normy techniczne lub kodeksy postępowania obowiązujące w danym sektorze, jeżeli nie istnieją normy techniczne;

(v) w zakresie ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, odpowiada cechom jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Nabywca może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę;

(vi) jest dostarczany z akcesoriami, w tym z opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, których dostarczenia Nabywca może rozsądnie oczekiwać, i

jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Nabywcy przed zawarciem Umowy.

 

10.2. Nabywca ma prawo do reklamacji wadliwego Towaru w ciągu dwóch lat od chwili jego dostarczenia. Jeżeli wada ujawni się w ciągu jednego roku od chwili dostarczenia Towaru, domniemywa się, że Towar był wadliwy w chwili jego dostarczenia, chyba że charakter Towaru lub wada to wyklucza. Okres ten nie jest liczony przez czas, w którym Nabywca nie może korzystać z Towaru, jeżeli reklamacja jest zasadna.

 

10.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność również za wadę spowodowaną niewłaściwym montażem lub instalacją Towaru przeprowadzoną przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność; to samo dotyczy sytuacji, gdy montaż lub instalacja zostały przeprowadzone przez Nabywcę, a wada została spowodowana przez błędy w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

 

10.4. Nabywcy nie przysługuje prawo do reklamacji wadliwego Towaru, jeżeli sam Nabywca spowodował wadę Towaru. Za wadę Towaru nie uważa się zużycia spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, a w przypadku rzeczy używanej – zużycia odpowiadającego zakresowi jej poprzedniego użytkowania. W przypadku Towaru sprzedawanego po niższej cenie, nie można reklamować wady, z powodu której uzgodniono niższą cenę Towaru.

 

10.5. [Rękojmia] Jeżeli jest to wprost wskazane dla konkretnego Towaru, czy to na Stronie, czy bezpośrednio na Towarze, to Sprzedawca udziela Nabywcy rękojmi na Towar na okres wskazany w gwarancji, który rozpoczyna się w chwili dostarczenia Towaru Nabywcy.

 

10.5.1. Rękojmia gwarantuje, że Towar, przez podany okres i przy normalnym użytkowaniu, zachowa swoją funkcję i wydajność. Jeżeli tak się nie stanie, wówczas Nabywca ma prawo w okresie trwania rękojmi żądać od Sprzedawcy dostarczenia nowego Towaru wolnego od wad lub naprawy Towaru, a jeżeli nie jest to możliwe, Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy lub zażądać stosownej obniżki ceny.

 

10.5.2. Nabywcy nie przysługuje prawo z tytułu rękojmi, jeżeli wada została spowodowana przez zdarzenie zewnętrzne lub Nabywcę po przejściu ryzyka uszkodzenia Towaru na Nabywcę.

 

10.6. Do okresu rękojmi nie wlicza się okresu od uprawnionego skorzystania z prawa do reklamacji z tytułu wady do momentu, gdy Kupujący był zobowiązany otrzymać Towar po zakończeniu procedury reklamacyjnej. W przypadku wymiany Towaru, okres rękojmi biegnie na nowo od momentu otrzymania nowego produktu. To samo dotyczy odpowiedniej części w przypadku jej wymiany. Okresu rękojmi nie należy mylić z okresem żywotności Towaru, tj. okresem, przez który Towar może działać, przy prawidłowym użytkowaniu i pielęgnacji, biorąc pod uwagę jego właściwości, przeznaczenie i zmienność intensywności jego użytkowania.

 

10.7. Na życzenie Nabywcy, Sprzedawca potwierdzi na piśmie w jakim zakresie i na jak długo przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wady stwierdzone w sprzedanych Towarach. Potwierdzenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres, dane identyfikacyjne i/lub wszelkie informacje niezbędne do ustalenia tożsamości Sprzedawcy. Na życzenie, Sprzedawca wyjaśni treść, zakres, terminy i czas trwania odpowiedzialności za wady i sposób, a jaki Nabywca może dochodzić swoich praw w wypadku wystąpienia wad produktu. Sprzedawca określi również, jakie prawa Nabywcy nie zostaną naruszone z powodu reklamacji z tytułu wad. Jeśli zakupiony produkt nie wymaga inaczej, zaświadczenie zawierające wyżej wymienione informacje zastępuje dowód zakupionych towarów.

 

10.8. Jeżeli Towar ma wadę (tj. w szczególności, jeżeli nie jest zgodny z ww. pkt 10.1. niniejszych WU), Nabywca może żądać usunięcia wady. Może on również żądać dostarczenia nowego Towaru bez wady lub naprawy Towaru, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów; przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się w szczególności znaczenie wady, wartość Towaru zgodnego z umową oraz to, czy drugi sposób usunięcia wady nie spowoduje nadmiernych niedogodności dla Nabywcy. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi kosztami, mając na uwadze w szczególności znaczenie wady oraz wartość, jaką miałby Towar bez wady.

 

10.9. Nabywca może żądać rozsądnego obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy, jeżeli:

 

(i) Sprzedawca odmówił usunięcia wady lub nie usunął jej zgodnie z uzasadnionym żądaniem Nabywcy zgodnie z pkt. 10.8. niniejszych WU;

(ii) wada występuje nadal;

(iii) wada stanowi istotne naruszenie Umowy, lub

(iv) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy.

 

10.10. Rozsądne obniżenie ceny ustala się jako różnicę pomiędzy wartością Towaru bez wady a otrzymanym przez Nabywcę Towarem wadliwym.

 

10.11.Nabywca nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna; domniemywa się, że wada nie jest nieistotna – to oznacza, że fakt, iż wada jest nieistotna musi zostać udowodniony przez Sprzedawcę.

 

10.12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Nabywcę, Sprzedawca zwróci Nabywcy należną kwotę niezwłocznie po otrzymaniu Towaru lub po potwierdzeniu przez Nabywcę, że odesłał Towar.

 

10.13.Prawa z tytułu wad (reklamacje) są dochodzone/obciążają Sprzedawcę. Jednakże, jeśli wydane przez Sprzedawcę zaświadczenie wymienia inne osoby wyznaczone do dokonania napraw, a te znajdują się w tym samym miejscu, co Sprzedawca lub bliżej Nabywcy, wówczas Nabywca może zażądać przeprowadzenia naprawy produktu przez tę osobę. Wyznaczona osoba zapewnia wykonanie naprawy w terminie 30 dni, chyba że strony postanowią inaczej.

 

10.14. Zaleca się, aby Nabywca powiadomił Sprzedawcę o wadzie Towaru bez zbędnej zwłoki zaraz po wykryciu wady. Sprzedawca nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów wad powstałych w wyniku używania wadliwego produktu po wykryciu tej wady. Wraz z powiadomieniem o wadzie, Nabywca musi poinformować Sprzedawcę o szczegółach wady i wystąpić z odpowiednim żądaniem co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji; rozstrzygniecie reklamacji nie podlega zmianie, chyba że zostało to uzgodnione ze Sprzedawcą inaczej.

 

10.15. Reklamacje należy składać poprzez dostarczenie wadliwego Towaru osobiście lub drogą pocztową na adres FROGMAN s.r.o, 4328H, ul. Stawowa 91, Cieszyn 43-400. Aby ułatwić komunikację, Nabywca powinien oznaczyć paczkę napisem: "Reklamacja z tytułu wady – e-shop" i podać odpowiednie informacje kontaktowe, takie jak adres i numer telefonu. Sprzedawca nie przyjmie żadnych nieautoryzowanych przesyłek z żądaniem zapłaty od Sprzedawcy.

 

10.16. Nabywca zobowiązany jest do udowodnienia, że wadliwy Towar został kupiony od Sprzedawcy i że reklamację złożono w odpowiednim czasie (w okresie dwóch lat od chwili otrzymania Towaru). Bez potwierdzenia tych faktów, Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji.

 

10.17.  W celu właściwej oceny wad i ich rozpatrzenia, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć Towar tak, aby Sprzedawca mógł ocenić i rozpatrzyć reklamację. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia Towarów z tytułu reklamacji: (i) gdy ocena i rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe, i/lub (ii) w przypadku, gdy towary nie są czyste, suche, itd., zgodnie z ogólnymi wymaganiami higienicznymi i/lub w dobrym stanie, jakiego można oczekiwać od Towaru.

 

10.18.  Sprzedawca lub osoba przez niego upoważniona podejmuje decyzję w sprawie reklamacji z tytułu wady niezwłocznie po doręczeniu zawiadomienia i Towarów do sprawdzenia; w skomplikowanych przypadkach – w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu wymaganego do fachowej oceny wady, jeśli jest to konieczne. Reklamacje z tytułu wad, w tym rozpatrzenie reklamacji, musi nastąpić bez zbędnej zwłoki najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wniesienia reklamacji, chyba że Sprzedawca i Nabywca ustalą dłuższy okres.

 

10.19. Sprzedawca poinformuje Nabywcę o rozpatrzeniu reklamacji przez e-mail lub SMS.

 

10.20. Sprzedawca przedstawi Nabywcy potwierdzenie reklamacji z tytułu wad, zawierające czas powiadomienia/reklamacji, treść reklamacji, rodzaj wymaganego rozstrzygnięcia reklamacji danej wady, a także szczegóły dotyczące naprawy i czasu jej trwania oraz pisemne uzasadnienie w przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana.

 

10.21. Jeśli uszkodzony Towar został wysłany pocztą w celu rozpatrzenia reklamacji, po jej rozpatrzeniu Sprzedawca wysyła Towar na adres Nabywcy.

 

10.22. W przypadku uzasadnionej reklamacji z tytułu wady, Nabywca ma również prawo do odszkodowania z tytułu kosztów poniesionych na reklamowanie wadliwego Towaru, w szczególności standardowych kosztów przesyłki Towaru do Sprzedawcy.

 

XI POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

11.1 W przypadku, gdy Sprzedawca udziela Nabywcy dodatkowych przywilejów związanych z nabyciem Towaru (takich jak wydłużony okres na wymianę/zwrot Towaru, itp.), to takie specjalne warunki oferowane przez i zaakceptowane przez Sprzedawcę mogą być stosowane przez Nabywcę zamiast standardowych warunków określonych w WU.

 

11.2 W przypadku innych roszczeń/praw Nabywcy nie wyszczególnionych w WU, zastosowanie mają mutatis mutandis odpowiednie warunki zawarte w WU, i/lub ewentualnie standardowe i konwencjonalne procedury handlowe do realizacji praw/roszczeń Nabywcy w odniesieniu do ochrony Nabywcy w charakterze konsumenta.

 

11.3 Sprzedawca przyjmuje i rozstrzyga reklamacje Nabywcy za pośrednictwem następującego adresu e-mail: esklep@sportisimo.pl. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana przez Sprzedawcę na adres e-mail Nabywcy.

 

 

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

12.1 Warunki umowy obowiązują od daty określonej w WU zamieszczonych przez Sprzedawcę na stronie internetowej od dnia złożenia zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnej.

 

12.2 Sprzedawca ma prawo zmienić WU według własnego uznania. Wszelkie zmiany będą opublikowane na stronie internetowej. Na stronie internetowej zawsze publikowane są WU w obowiązującym/aktualnym brzmieniu. Nieobowiązujące (archiwalne) WU będą również opublikowane na Stronie internetowej.